Uždaryti
Išjungti
Prisijungti
Uždaryti
Jūsų krepšelis tuščias
Išjungti

Privatumo politika

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 
UAB „Kosmelita“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
- asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
- asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
- asmens duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
- asmens duomenys tvarkomi tikslūs ir nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
- asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
- asmens duomenys tvarkomi taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 
1. SĄVOKOS
 
1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Kosmelita“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 134519743, buveinės adresas Taikos pr. 100F, Kaunas.
1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). 
1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
 
2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
 
2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan. 
2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.
 
 
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 
3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 
3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:
 
3.2.1. Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
 • Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 • Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo).
 
3.2.2. Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas / gimimo data;
 • Apmokėjimo istorija;
 • Adresas;
 • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.
 
3.2.3. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai); 
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gatvė, namo numeris;
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
 
3.2.4. Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardės (-ės); 
 • Gimimo data (amžius);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija);
 • Informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai);
 • Informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai);
 • Informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas pateikia CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;
 • Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
 
3.2.5. Tiesioginė rinkodara, lojalumo kortelių administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Gimimo data (amžius);
 • Lytis;
 • Miestas;
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 
3.2.6. Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
Kliento / pirkėjo identifikavimui:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Amžius (nustatyti ar asmuo yra pilnametis);
 • Lytis.
Susisiekimui su klientu / pirkėju:
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
Užsakymo pristatymui:
 • Prekių pristatymo adresas.
Nustatyti kliento / pirkėjo šalį PVM taikymo tikslais:
 • IP adresas.
Pirkimui įvykdyti: 
 • Prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.);
 • Pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina, kiekies);
 • Užsakymo data;
 • Pirkinio kvito Nr.
 
3.2.7. Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.
 
3.2.8. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.
 
4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
 
4.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
4.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 
4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
4.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 
 
5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 
5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 
6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
 
6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 
6.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 
7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 
 
7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 
7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 
9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 
9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected]; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įmonės parengtą kreipimosi formą Priede Nr. 1.: Nuoroda.
9.1.2. žodžiu – telefonu 837 350105 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 37 350105); 
9.1.3. raštu – adresu Taikos pr. 100F, Kaunas. 
9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
9.3. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
 
10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ 
 
10.1. Duomenų subjektas turi:
10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
11.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. 
11.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.
11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.
 
 12.  NAUDOJAMI SLAPUKAI
 
12.1. Siekdama pagerinti Svetainės veikimą, kad duomenų subjektai (lankytojai) lengvai rastų tai, ko ieško, Įmonė naudoja šiuos slapukus:
 • Veikimą gerinantys būtini (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Svetaine;
 • Analitiniaislapukai. Šie slapukai leidžia Įmonei atpažinti ir suskaičiuoti Svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Įmonei pagerinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad duomenų subjektai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų subjektų sutikimas;
 • Marketinginiai slapukai. Šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti duomenų subjekto pasirinktus dalykus (tokius, kaip duomenų subjekto prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, duomenų subjektui asmeniškai pritaikytas funkcijas.

 

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Būtini

language

Slapukas pergeneruojamas kiekvienos užklausos metu. Šis slapukas yra naudojamas, kad sistema įdentifikuotų naudotojo pasirinktą svetainės kalbą.

Įėjimo į puslapį metu.

24 min.

Unikalus identifikatorius

sid_key

Sesijos raktažodis reikalingas atpažinti naudotoją

Įėjimo į puslapį metu.

24 min.

Unikalus identifikatorius

Sid

Unikalus sesijos raktažodžio turinys - reikalingas atpažinti naudotoją

Įėjimo į puslapį metu.

24 min.

Unikalus identifikatorius

oxid_[xx]

Naudotojo informacija

Prisijungiant į paskyrą.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

oxid_[xx]_autologin

Naudotojo informacija

Prisijungiant į paskyrą.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

agreed_to_cookies

Vartotojo sutikimo su slapukais slapukas.

Sutinkant su slapukais.

1 metai

Unikalus identifikatorius

CookieConsent

Saugo vartotojo pasirinkimą dėl slapukų politikos.

Sutinkant su slapukais.

1 metai

Unikalus identifikatorius

showlinksonce

Slapukas reikalingas, kad peržiūrint prekę nustatyti ar rodyti veiksmų sąrašą.

Įėjimo į puslapį metu.

24 min.

Unikalus identifikatorius

Statistika

_ga

Slapukas reikalingas, kad Google atpažintų naudotoją.

Įėjimo į puslapį metu.

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gid

Slapukas naudojamas, jog būtų atpažįstamas naudotojas.

Įėjimo į puslapį metu.

24 valandos

Unikalus identifikatorius

_gat_UA-xxxxxxxx-xx

Slapukas reikalingas, jog Google atpažintų naudotoją.

Įėjimo į puslapį metu.

5 minutės

Unikalus identifikatorius

collect

Slapukas naudojamas, jog Google Analytics atpažintų įrenginį bei vartotojo elgesį. Stebi vartotoją per skirtingus įrenginius bei reklamos kanalus.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

aHistoryArticles

Slapukas reikalingas nustatyti kokius straipsnius peržiūrėjo naudotojas.

Įėjimo į puslapį metu.

24 min.

Unikalus identifikatorius

Rinkodara

__zlcmid

Slapukas reikalingas, jog veiktu Zendesk pagalba gyvai.

Įėjimo į puslapį metu.

1 metai

Unikalus identifikatorius

fbwidgetson

Slapukas reikalingas, kad būtų įdentifikuojama galimybė apsikeisti duomenimis su sistema.

Įėjimo į puslapį metu.

24 min.

Unikalus identifikatorius

fbm_xxxxxxxxxxxxxxxx

Slapukas reikalingas, jog veiktų Facebook funkcijos

Atliekant veiksmus su Facebook(pasidalinti, prisijungti per Facebook ir t.t.)

24 min.

Unikalus identifikatorius

fbsr_xxxxxxxxxxxxxxxx

Slapukas reikalingas, jog veiktų Facebook funkcijos

Atliekant veiksmus su Facebook(pasidalinti, prisijungti per Facebook ir t.t.)

24 min.

Unikalus identifikatorius

_fbp

Slapukas reikalingas, jog būtų atpažįstamas naudotojas(Facebook).

Įėjimo į puslapį metu.

24 min.

Unikalus identifikatorius

fr

Slapukas naudojamas, jog būtų atpažįstamas naudotojas(Facebook).

Įėjimo į puslapį metu.

3 mėnesiai

Unikalus identifikatorius

__cfduid

Slapukas naudojamas, jog būtų atpažįstamas naudotojas(Paysera).

Įėjimo į puslapį metu.

1 metai

Unikalus identifikatorius

ads/ga-audiences

Slapukas naudojamas, jog Google Adwords galėtų rodyti aktualią reklamą kitose internetinėse svetainėse.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

GPS

Slapukas reikalingas sukurti unikalų ID mobiliesiams įrenginiams stebėjimui pagal GPS koordinates

Įėjimo į puslapį metu.

1 diena

Unikalus identifikatorius

IDE

Slapukas naudojamas Google "DoubleClick" sekti ir matuoti svetainės vartotojo veiksmus, kuomet yra peržiūrėta arba paspausta rodyta reklama su tikslu pamatuoti jos efektyvumą bei rodyti tik aktualias reklamas.

Įėjimo į puslapį metu.

1 metai

Unikalus identifikatorius

YSC

Slapukas skirtas sukurti unikalų ID, kad matyti kokius video vartotojas matė YouTube svetainėje.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

yt.innertube::nextId

Slapukas renka informaciją, kokį video rodyti po dabar rodomo.

Įėjimo į puslapį metu.

Nuolatinis

Unikalus identifikatorius

yt.innertube::requests

Slapukas skirtas sukurti unikalų ID, kad matyti kokius video vartotojas matė YouTube svetainėje.

Įėjimo į puslapį metu.

Nuolatinis

Unikalus identifikatorius

yt-remote-cast-installed

Slapukas skirtas įsiminti vartotojo vaizdo grotuvo nustatytus parametrus.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

yt-remote-connected-devices

 

Slapukas skirtas įsiminti vartotojo vaizdo grotuvo nustatytus parametrus.

Įėjimo į puslapį metu.

Nuolatinis

Unikalus identifikatorius

yt-remote-device-id

 

Slapukas skirtas įsiminti vartotojo vaizdo grotuvo nustatytus parametrus.

Įėjimo į puslapį metu.

Nuolatinis

Unikalus identifikatorius

yt-remote-fast-check-period

 

Slapukas skirtas įsiminti vartotojo vaizdo grotuvo nustatytus parametrus.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

yt-remote-session-app

 

Slapukas skirtas įsiminti vartotojo vaizdo grotuvo nustatytus parametrus.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

yt-remote-session-name

 

Slapukas skirtas įsiminti vartotojo vaizdo grotuvo nustatytus parametrus.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

pagead/1p-user-list/#

 

Slapukas skirtas laukimui.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

PREF

 

Slapukas reikalingas sukurti unikalų ID, kurį nauodoja Google statistikos tikslais rinkti informacijai kaip vartotojas peržiūri YouTube vaizdo medžiaga skirtinguose puslapiuose.

Įėjimo į puslapį metu.

8 mėnesiai

Unikalus identifikatorius

test_cookie

 

Slapukas skirtas patikrinti ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus

Įėjimo į puslapį metu.

1 diena

Unikalus identifikatorius

tr

 

Slapukas skirtas Facebook pateikti trečiųjų šalių reklamas realiuoju laiku.

Įėjimo į puslapį metu.

Kol naudotojas prisijungęs prie sistemos

Unikalus identifikatorius

VISITOR_INFO1_LIVE

 

Slapukas skirtas rinkti statistiką apie tai kiek vartotojų gali naudotis tinklapiu su YouTube vaizdo įrašais.

Įėjimo į puslapį metu.

179 dienos

Unikalus identifikatorius

II. Prekių užsakymo sudarymas

1.    PREKIŲ UŽSAKYMAS

1.1.     Tinklalapyje Eurokos.lt prekes užsakyti gali registruotas ir neregistruotas Užsakovas. 
1.2.     Užsakovo užsakymai registruojami elektroninėje Eurokos.lt duomenų bazėje. 
1.3.     Jeigu siunčiamas mėginukas, prekė parenkama atsitiktine tvarka.

2.    UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1.    Užsakovas turi teisę užsakyti savo nuožiūra pasirinktas prekes Eurokos.lt tinklalapyje šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
2.2.    Užsakovas turi teisę atsisakyti,  grąžinti Eurokos.lt tinklapyje užsakytas prekes.
2.3.    Užsakovas turi teisę pasirinkti Bendrovei priklausančią EUROKOS parduotuvę, kurioje jam patogu atsiimti ir apmokėti užsakytas prekes.
2.4.     Užsakovas privalo atsiimti bei apmokėti užsakytas prekes pasirinktoje EUROKOS parduotuvėje per 14 dienų. 
2.5.     Užsakovas turi saugoti savo prisijungimo duomenis prie Eurokos.lt tinklalapio, priešingu atveju už duomenų apsaugą atsakomybė tenka Užsakovui.

3.    BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.    Bendrovė gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir su išankstiniu Užsakovų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Užsakovo nurodytais kontaktais.
3.2.    Bendrovė taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti rinkodaros akcijas bei sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
3.3.    Bendrovė turi teisę keisti, tobulinti Eurokos.lt tinklalapio funkcijas bei sustabdyti tinklalapio veiklą, jei tai yra būtina. 
3.4.    Bendrovė įsipareigoja sudaryti sąlygas užsakyti prekes Eurokos.lt tinklalapyje bei pristatyti jas į Užsakovo pasirinktą Bendrovės parduotuvę.
3.5.    Bendrovė įsipareigoja informuoti Užsakovą apie užsakymo patvirtinimą bei užsakytų prekių pristatymą. 
3.6.    Bendrovė įsipareigoja saugoti bei tvarkyti Užsakovo duomenis.

4.    ATSISKAITYMO SĄLYGOS

4.1.    Prekių kainos Eurokos.lt tinklalapyje  nurodytos eurais su PVM.
4.2.    EUROKOS parduotuvėje Užsakovui atsiskaitant už prekes, užsakytas Eurokos.lt tinklalapyje, taikomos užsakymo metu galiojusios kainos.
4.3.     Eurokos.lt  tinklalapyje užsakomoms prekėms nėra taikomos EUROKOS lojalumo kortelės „Asmeniškai Jums“ nuolaidos.
4.4.     EUROKOS parduotuvėje, už atsiimamas Eurokos.lt tinklalapyje užsakytas prekes, galima atsiskaityti:
4.4.1    Grynaisiais pinigais;
4.4.2    Bankinėmis kortelėmis;
4.4.3    EUROKOS dovanų kuponais; 
4.4.4    EUROKOS lojalumo kortelėje sukauptais eurais.
4.5.  EUROKOS parduotuvėje, atsiskaitymo už Eurokos.lt tinklalapyje užsakytas prekes metu,  Užsakovui pateikus EUROKOS lojalumo kortelę pardavėjai, į kortelę grįžta EUROKOS lojalumo programoje numatytas procentas nuo pirkinių vertės.

5. PRISTATYMO SĄLYGOS 

5.1. Eurokos.lt  tinklalapyje užsakytos prekės NEMOKAMAI pristatomos į bet kurią, užsakymo metu pasirinktą, EUROKOS parduotuvę visoje Lietuvoje.
5.2  Pagal pasirinktą pristatymo būdą:
       5.2.1 Standartinis prekių pristatymas: Iki 14 val. užsakytos prekės į EUROKOS parduotuvę pristatomos kitą darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas po 14 val., užsakytos prekės pristatomos per dvi darbo dienas.
       5.2.2 Express prekių pristatymas: Iki 14 val. užsakytos prekės į EUROKOS parduotuvę pristatomos tą pačią darbo dieną iki 17 val. Jeigu užsakymas pateikiamas po 14 val., užsakytos prekės pristatomos kitą darbo dieną iki 17 val.
5.3.  Užsakovas patvirtinimą apie pristatytas prekes į EUROKOS parduotuvę gauna elektroniniu laišku. Prekes Užsakovas gali atsiimti EUROKOS parduotuvėje, po to kai yra gautas patvirtinantis el. laiškas apie paruoštą užsakymą. Jeigu Užsakovas per numatytą pristatymo terminą patvirtinimo laiško negavo turi rašyti el. paštu:  [email protected].
5.4. Užsisakydamas prekes EUROKOS elektroninėje parduotuvėje,  Užsakovas įsipareigoja atvykti jas atsiimti per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo, apie prekių pristatymą, gavimo dienos. Vėliau prekės grąžinamos į sandėlį.
5.5. Užsakymas atiduodamas Užsakovui, po to kai EUROKOS pardavėjai pateikiamas užsakymo numeris arba užsakovo vardas ir pavardė. 

6.    PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

6.1.    Jei Užsakovas nori pasinaudoti teise grąžinti prekes, užsakytas Eurokos.lt tinklalapyje, Užsakovas turi pats pristatyti grąžinamą (-s) prekę (-es)  į tą parduotuvę, iš kurios atsiėmė prekę (-es), parduotuvės darbo valandomis.
6.2.     Užsakovas gali pasinaudoti teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių gavimo dienos, informuodamas apie tai Bendrovę, kaip tai numato „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklės.
6.3.     Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:
       6.3.1. Užsakovo pranešimas Bendrovei apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės grąžinimui numatytų terminų.
       6.3.2. Prekė turi būti Užsakovo nesugadinta.
       6.3.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
      6.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokia buvo gauta.
      6.3.5. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.
      6.3.6. Grąžinant prekę būtina pateikti jos pirkimo kvitą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
      6.3.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami EUROKOS parduotuvėje pristačius prekę.
      6.3.8. Bendrovė turi teisę atsisakyti priimti Užsakovo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
      6.3.9. Bendrovė turi teisę negrąžinti Užsakovui jo sumokėtos sumos tol, kol prekės negrąžintos Bendrovei ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 6.3.1. – 6.3.7. punktams.


III Baigiamosios nuostatos

1. Bendrovė turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama savo internetiniame tinklalapyje.
2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame tinklalapyje.